หมวดหมู่ - รับตรง 58

รับตรง58 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.พะเยา 2558 (ขยายเวลา/2)

รับตรง58 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.พะเยา 2558 (ขยายเวลา/2)

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2558

รับตรง58,59 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 2558/2559 (ภาคเรียนที่ 3)

รับตรง58,59 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 2558/2559 (ภาคเรียนที่ 3)

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ (MUIC) ประจำปีการศึกษา 2558 (ภาคเรียนที่ 3)

รับตรง58,59 วุฒิการศึกษา ปวส. ม.บูรพา 2558,2559

รับตรง58,59 วุฒิการศึกษา ปวส. ม.บูรพา 2558,2559

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทียบโอน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2558 และภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง58 ตำรวจสายอำนวยการและเทคนิค สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 2558

รับตรง58 ตำรวจสายอำนวยการและเทคนิค สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 2558

กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน และกลุ่มงานเทคนิค ประจำปี 2558

รับตรง58 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 2558 (ภาคเรียนที่ 2)

รับตรง58 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 2558 (ภาคเรียนที่ 2)

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ (MUIC) ประจำปีการศึกษา 2558 (ภาคเรียนที่ 2)

รับตรง58 วิทยาลัยนานาชาติ ม.ศิลปากร 2558 (Winter Intake)

รับตรง58 วิทยาลัยนานาชาติ ม.ศิลปากร 2558 (Winter Intake)

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (Winter Intake)

รับตรง58 นักเรียนนายสิบตำรวจ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 2558

รับตรง58 นักเรียนนายสิบตำรวจ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 2558

กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก บรรจุเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ ประจำปี 2558

รับตรง58 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ม.วลัยลักษณ์ 2558 (เพิ่มเติม)

รับตรง58 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ม.วลัยลักษณ์ 2558 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

รับตรง58 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.พะเยา 2558

รับตรง58 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.พะเยา 2558

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

รับตรง58 ความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอล จุฬา 2558 (รอบที่ 2)

รับตรง58 ความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอล จุฬา 2558 (รอบที่ 2)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง แบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)

หน้า 1 จาก 91 : 1 2 3 4 ถัดไป 91