TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.มหิดล 2561

รับตรง58,59 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 2558/2559 (ภาคเรียนที่ 3)

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ (MUIC) ประจำปีการศึกษา 2558 (ภาคเรียนที่ 3)

กําหนดการรับสมัคร

 • 21 ธันวาคม 2558 – 15 มกราคม 2559

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • การออกแบบนิเทศศิลป์
  • การผลิตแอนิเมชั่น
  • การผลิตสื่อภาพยนตร์
  • การผลิตสื่อโทรทัศน์
  • วัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา
  • สังคมศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • เคมี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • ฟิสิกส์
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • การเงิน
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การตลาด
  • การจัดการการบริการนานาชาติ
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  • สื่อและการสื่อสาร
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการทดสอบวัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • TOEFL (Internet-based) — ตั้งแต่ 79 คะแนนขึ้นไป หรือ
  • IELTS (academic band) — ตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไป หรือ
  • SAT I (Critical Reading and Writing) — ตั้งแต่ 1100 คะแนนขึ้นไป

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์