รับตรง58,59 วุฒิการศึกษา ปวส. ม.บูรพา 2558,2559

รับตรง58,59 วุฒิการศึกษา ปวส. ม.บูรพา 2558,2559

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทียบโอน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2558 และภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ธันวาคม 2558 – 7 มีนาคม 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การตลาด-ภาคพิเศษ
   • การจัดการ-ภาคพิเศษ
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์-ภาคพิเศษ
   • การจัดการโรงแรม-ภาคพิเศษ
   • การจัดการท่องเที่ยว-ภาคพิเศษ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี-ภาคพิเศษ
 • คณะโลจิสติกส์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • ธุรกิจพาณิชย์นาวี-ภาคพิเศษ
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา-ภาคปกติ
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา-ภาคพิเศษ
 • คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์-วิทยาเขตสระแก้ว
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ-ภาคพิเศษ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-ภาคพิเศษ
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • การบริหารทั่วไป-ภาคพิเศษ
 • (หน้า 7)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4)

จำนวนรับ

 • รวม 920 คน
 • (หน้า 7)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6, 8, 10)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์