รับตรง64 ประเภทรับตรงอิสระ ม.ราชภัฏเพชรบุรี 2564

รับตรง64 ประเภทรับตรงอิสระ ม.ราชภัฏเพชรบุรี 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • การศึกษาปฐมวัย
   • พลศึกษา
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • นาฏศิลป์ศึกษา
   • สังคมศึกษา
   • ศิลปศึกษา
   • ดนตรีศึกษา
   • ภาษาจีน
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
   • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ
   • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • ศิลปะและการออกแบบ
   • การพัฒนาชุมชน
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • การบริหารงานภาครัฐและเอกชน
   • การบริหารงานท้องถิ่น
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
   • วิศวกรรมพลังงาน
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สถาปัตยกรรมภายใน
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • คณิตศาสตร์
   • ชีววิทยา
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   • เคมี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
   • อาหารและโภชนาการประยุกต์
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • การจัดการ
   • การตลาด
   • การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • นิเทศศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สัตวศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
   • เกษตรศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   • พยาบาลศาสตร์
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขศาสตร์
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
   • การแพทย์แผนไทย
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือปวส2. หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

จำนวนที่รับ

 • รวม 2,530 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก
 • (หน้า 6, 10)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6, 10)

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 31 มีนาคม 2564
  • (มีการประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เป็นช่วงๆ)
  • (หน้า 6)
 • บัดนี้ – 20 มีนาคม 2564
  • (เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หน้า 10)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: