รับตรง 58 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2558

รับตรง 58 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2558

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • การศึกษาปฐมวัย
   • พลศึกษา
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างชาติ
   • การพัฒนาชุมชน
   • สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์
   • ภาษาจีน
   • ศิลปะและการออกแบบ
   • การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว-โรงแรม
   • การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว-ท่องเที่ยว
   • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ-2 ภาษา
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • การปกครองท้องถิ่น
   • การบริหารรัฐกิจ
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • นาฏยการแสดง
   • ดนตรีไทย
   • ดนตรีสากล
   • สังคมศึกษา
   • ศิลปศึกษา
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • นิเทศศาสตร์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ
   • การตลาด
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การจัดการธุรกิจค้าปลีก
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
   • อาหารและโภชนาการประยุกต์
   • สาธารณสุขศาสตร์
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
   • การแพทย์แผนไทย
  • หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต
   • คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
   • เคมี
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   • ชีววิทยา
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
   • สัตวศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • เกษตรศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • เกษตรศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมพลังงาน
   • วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน
   • คอมพิวเตอร์ประยุกต์
   • ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   • พยาบาลศาสตร์

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. / ปวส. หรือเทียบเท่า

จำนวนรับ

 • 3,800 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

รับตรง 58 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2558

เว็บไซต์