รับตรง59 ภาคปกติ ประเภทโควตา, สอบคัดเลือก ม.ราชภัฏเพชรบุรี 2559

รับตรง59 ภาคปกติ ประเภทโควตา, สอบคัดเลือก ม.ราชภัฏเพชรบุรี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควตา และประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประเภทโควตา
  • 15 ตุลาคม – 22 ธันวาคม 2558
 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประเภทสอบคัดเลือก
  • 15 ตุลาคม 2558 – 29 กุมภาพันธ์ 2559
 • (หน้า 12)
 • หลักสูตรอื่นๆ ประเภทโควตา
  • 15 ตุลาคม 2558 – 20 มกราคม 2559
 • หลักสูตรอื่นๆ ประเภทสอบคัดเลือก
  • 15 ตุลาคม 2558 – 29 กุมภาพันธ์ 2559
 • (หน้า 13)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • การศึกษาปฐมวัย
   • พละศึกษา
  • (หน้า 7)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • สังคมศึกษา
   • ศิลปศึกษา
   • นาฏยดุริยางคศาสตร์-นาฏยการแสดง
   • นาฏยดุริยางคศาสตร์-ดนตรีไทย
   • นาฏยดุริยางคศาสตร์-ดนตรีสากล
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • ภาษาจีน
   • การพัฒนาชุมชน
   • ศิลปะและการออกแบบ
   • สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์
   • ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
   • การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว-ท่องเที่ยว
   • การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว-โรงแรม
   • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • การปกครองท้องถิ่น
   • การบริหารงานภาครัฐและเอกชน
  • (หน้า 7)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
   • วิศวกรรมพลังงาน
   • วิศวกรรมเครื่องกล
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สถาปัตยกรรมภายใน
  • (หน้า 8)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • เคมี
   • ชีววิทยา
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   • คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • อาหารและโภชนาการประยุกต์
   • เทคโนโลยีและศิลปการประกอบอาหาร
  • (หน้า 8)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • การตลาด
   • การจัดการธุรกิจค้าปลีก
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • นิเทศศาสตร์
  • (หน้า 8)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์
   • คอมพิวเตอร์ประยุกต์
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน
  • (หน้า 9)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • เกษตรศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
   • สัตวศาสตร์
   • เกษตรศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • (หน้า 9)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   • พยาบาลศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขศาสตร์
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
   • การแพทย์แผนไทย
  • (หน้า 9)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นที่ 3
 • กลุ่มที่ 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  • ประเภทโควตา (ก) ผลการเรียนดี, มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา หรือตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ประเภทโควตา (ข) ความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน, มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านเช่น ดนตรีไทย ดนตรีสากล กีฬา โดยมีใบประกาศนียบัตร ใบรับรอง ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถพิเศษ
  • ประเภทสอบคัดเลือก, มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา หรือตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.25
  • (หน้า 2)
 • กลุ่มที่ 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต, นิติศาสตรบัณฑิต, บัญชีบัณฑิต, รัฐประศาสนาศาสตรบัณฑิต, บริหารธุรกิจบัณฑิต, นิเทศศาสตรบัณฑิต, วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต, วิทยาศาสตรบัณฑิต
  • ประเภทโควตา (ก) ผลการเรียนดี, มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา หรือตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • ประเภทโควตา (ข) ความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน, มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านเช่น ดนตรีไทย ดนตรีสากล กีฬา โดยมีใบประกาศนียบัตร ใบรับรอง ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถพิเศษ
  • ประเภทสอบคัดเลือก, ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย
  • (หน้า 4)
 • กลุ่มที่ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต, แพทย์แผนไทยบัณฑิต, วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

จำนวนรับ

 • รวม 3,155 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก-เฉพาะประเภทสอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: