รับตรง59 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏเพชรบุรี 2559

รับตรง59 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏเพชรบุรี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ตุลาคม – 25 ธันวาคม 2558
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
  • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

คุณสมบัติ

 • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์
  • ผู้หญิงมีส่วนสูง ไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 65 กิโลกรัม
  • ผู้ชายมีส่วนสูง ไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม
  • (หน้า 2)
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์
  • (หน้า 2)
 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์
  • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบีย นอาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์