รับตรง58 การแพทย์แผนไทย ม.ราชภัฏเพชรบุรี 2558 (รอบ 2)

รับตรง58 การแพทย์แผนไทย ม.ราชภัฏเพชรบุรี 2558 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 19 มกราคม – 10 เมษายน 2558
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ผู้หญิง มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 65 กิโลกรัม
 • ผู้ชาย มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต หรือสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์