รับตรง63 ครุศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ม.ราชภัฏเพชรบุรี 2563

รับตรง63 ครุศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ม.ราชภัฏเพชรบุรี 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • โควตาเรียนดี
 • โควตาความสามารถพิเศษ
  • 10 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2562
 • รับตรงอิสระ 1
  • 1 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2563
 • รับตรงอิสระ 2
  • 24 มีนาคม – 30 เมษายน 2563
 • (ไม่อยู่ในระบบ TCAS)
 • (หน้า 15)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  • การศึกษาปฐมวัย
  • (หน้า 3)
  • พลศึกษา
  • (หน้า 4)
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • (หน้า 5)
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณิตศาสตร์
  • (หน้า 6)
  • ภาษาไทย
  • (หน้า 7)
  • ภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 8)
  • สังคมศึกษา
  • (หน้า 9)
  • นาฏศิลป์ศึกษา
  • (หน้า 10)
  • ดนตรีศึกษา
  • (หน้า 12)
  • ศิลปศึกษา
  • (หน้า 13)
  • คอมพิวเตอร์
  • (หน้า 14)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละประเภทกำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ ทดสอบเฉพาะทาง

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 15)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์