ค่าเทอม พระจอมเกล้าลาดกระบัง ทุกคณะ-วิทยาเขต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกคณะและวิทยาเขต

ประเภท

 • เหมาจ่าย/ภาคการศึกษา

ค่าเทอม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรงเทพฯ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรปกติ — 25,000 บาท
  • หลักสูตรนานาชาติ — 90,000 บาท
  • เฉพาะสาขาวิศวกรรมการเงิน หลักสูตรนานาชาติ — 120,000 บาท
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรปกติ — 22,000 บาท
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  • หลักสูตรปกติ — 19,000 บาท
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรปกติ — 16,000 บาท
  • เฉพาะสาขานิเทศศาสตร์เกษตร — 20,000 บาท
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรปกติ — 19,000 บาท
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรปกติ — 32,000 บาท
  • หลักสูตรนานาชาติ — 70,000 บาท
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • หลักสูตรปกติ — 21,000 บาท
 • คณะการบริหารและจัดการ
  • หลักสูตรปกติ — 20,000 บาท
  • หลักสูตรนานาชาติ — 40,000 บาท
 • วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
  • หลักสูตรปกติ — 21,000 บาท
 • วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
  • หลักสูตรปกติ — 25,000 บาท
 • วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
  • หลักสูตรปกติ — 90,000 บาท
  • เฉพาะสาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ — จ่ายโดยตรงกับสถาบันการบินเอเชีย เทอมละ 350,000 บาท และค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตร 90,000 บาท
 • วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
  • หลักสูตรปกติ — 80,000 บาท

ค่าเทอม พระจอมเกล้าลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรปกติ — 20,000 บาท
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรปกติ — 15,000 บาท
 • คณะการบริหารและจัดการ
  • หลักสูตรปกติ — 16,000 บาท

ปรับปรุงล่าสุด

 • ปีการศึกษา 2563

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง