รับตรง64 โควตา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์-ต่อเนื่อง 2 ปี ลาดกระบัง 2564

รับตรง64 โควตา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์-ต่อเนื่อง 2 ปี ลาดกระบัง 2564

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต-ต่อเนื่อง 2 ปี ประเภทโควตา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ต่อเนื่อง 2 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาในระดับปวส.2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 30 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 27 พฤศจิกายน 2563
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์