TCAS64 รอบ 1 Portfolio วิทยาเขตชุมพร ลาดกระบัง 2564

TCAS64 รอบ 1 Portfolio วิทยาเขตชุมพร ลาดกระบัง 2564

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 Portfolio วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
  • เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
  • การผลิตและธุรกิจปศุสัตว์
  • การผลิตและธุรกิจเลี้ยงสัตว์
  • นวัตกรรมอาหารและการจัดการ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
  • วิศวกรรมพลังงาน
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2563
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์