TCAS64 รอบ 1 Portfolio คณะเทคโนโลยีการเกษตร ลาดกระบัง 2564

TCAS64 รอบ 1 Portfolio คณะเทคโนโลยีการเกษตร ลาดกระบัง 2564

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 Portfolio คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • เทคโนโลยีการผลิตพืช
  • การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด
  • ภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
  • นวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง
  • พัฒนาการเกษตร
  • นิเทศศาสตร์เกษตร
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือปวช.3 ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 295 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 21 ธันวาคม 2563
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์