TCAS64 รอบ 1 Portfolio คณะอุตสาหกรรมอาหาร ลาดกระบัง 2564

TCAS64 รอบ 1 Portfolio คณะอุตสาหกรรมอาหาร ลาดกระบัง 2564

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 Portfolio คณะอุตสาหกรรมอาหาร ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
  • อาหารวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
 • (หน้า 2)

โครงการที่เปิดรับ

 • โครงการเรียนดี
 • โครงการบุตรของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละประเภทโครงการกำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 95 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2563
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์