TCAS64 รอบ 1 Portfolio วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร ลาดกระบัง 2564

TCAS64 รอบ 1 Portfolio วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร ลาดกระบัง 2564

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 Portfolio สาขาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารฯ หลักสูตรนานาชาติ คณะอุตสาหกรรมอาหาร ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร หลักสูตรนานาชาติ คณะอุตสาหกรรมอาหาร และ
  • Bachelor Degree in Culinary Arts (BA Degree in Culinary Arts), Business and Hotel Management School, Switzerland
  • Bachelor Degree in Culinary Arts (BA Degree in Culinary Arts), Robert Gordon University, United Kingdom
 • (หน้า 2)

โครงการที่เปิดรับ

 • โครงการเรียนดี
 • โครงการบทสถานผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเกรด 12 หรือ 23
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเทียบเท่า
  • หรือ ผลการสอบทางวิชาการตามที่กำหนด
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละประเภทโครงการกำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • 15 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2564
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์