TCAS64 รอบ 1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต-นานาชาติ ลาดกระบัง 2564

TCAS64 รอบ 1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต-นานาชาติ ลาดกระบัง 2564

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต-นานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ
 • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละประเภทรับสมัครที่กำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 40 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

กําหนดการรับสมัคร

 • 24 พฤศจิกายน 2563 – 25 มกราคม 2564
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์