TCAS64 รอบ 1 Portfolio เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-นานาชาติ ลาดกระบัง 2564

TCAS64 รอบ 1 Portfolio เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-นานาชาติ ลาดกระบัง 2564

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 Portfolio สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในหมวดคณิตศาสตร์ตอนปลายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 หรือไม่น้อยกว่า 3.00
  • หรือ มีผลการสอบทางคณิตศาสตร์อย่างอื่น ตามที่กำหนด
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
  • หรือ มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเป็นเวลาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ในโรงเรียนนานาชาติ ซึ่งใช้ภาษาหลักของการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 5 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 21 ธันวาคม 2563
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์