TCAS รอบ 1

TCAS64 รอบ 1 Portfolio บุตรเกษตรกรภาคอีสาน ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 1 Portfolio โครงการบุตรเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564

TCAS64 รอบ 1 Portfolio ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ TCAS64 รอบ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564

TCAS64 รอบ 1 Portfolio แฟ้มสะสมผลงาน ม.ศิลปากร 2564 (ช่วงที่ 1/ระเบียบการ)

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 1 Portfolio แฟ้มสะสมผลงาน ประจำปีการศึกษา 2564 (ช่วงที่ 1)

TCAS64 รอบ 1 ทุนพัฒนาบัณฑิตสำหรับศตวรรษที่ 21 ม.วลัยลักษณ์ 2564

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตสำหรับศตวรรษที่ 21 TCAS64 รอบ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

TCAS64 รอบ 1 ทุนผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา ม.วลัยลักษณ์ 2564

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการทุนผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา TCAS64 รอบ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

TCAS64 สอบชิงทุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ ส.เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ 2564

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการสอบชิงทุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ ประจำปีการศึกษา 2564

TCAS64 สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 2564 (4 รอบ)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564 (4 รอบ)

TCAS64 รอบ 1 ประเภทยื่นผลงาน Portfolio ม.วลัยลักษณ์ 2564

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทยื่นผลงาน Portfolio TCAS64 รอบ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

TCAS64 รอบ 1 เด็กดีมีที่เรียน ม.วลัยลักษณ์ 2564

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (เด็กดีมีที่เรียน) TCAS64 รอบ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

TCAS63 พยาบาลศาสตรบัณฑิต การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 2563 (5 รอบ)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

หน้า 3 จาก 25 : ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 ถัดไป 25