TCAS64 รอบ 1 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ม.บูรพา 2564

TCAS64 รอบ 1 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ม.บูรพา 2564

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • จิตวิทยา
  • ประวัติศาสตร์
  • ภาษาเกาหลี
  • ภาษาจีน
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาไทย
  • ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารภาคพิเศษ
  • ศาสนาและปรัชญา
  • เศรษฐศาสตร์
  • สารสนเทศศึกษา
  • (หน้า 5)
 • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • (หน้า 6)
 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  • การบริหารท้องถิ่น
  • การบริหารทั่วไป
  • นิติศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • (หน้า 7)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • จุลชีววิทยา
  • ชีวเคมี
  • ชีววิทยา
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • ฟิสิกส์
  • วาริชศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
  • สถิติ
  • (หน้า 8)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัวและอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 9)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • สาธารณสุขชุมชน
  • สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
  • สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 10)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ครีเอทีฟอาร์ตและกราฟิกครีเอทีฟ
  • กิจกรรมสร้างสรรค์
  • คอมพิวเตอร์กราฟิก
  • โทรทัศน์และดิจิทัลมีเดีย
  • ออกแบบกราฟิกและโฆษณา
  • ออกแบบเซรามิก
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์-หลักสูตร 2 ภาษา
  • (หน้า 12)
 • คณะดนตรีและการแสดง
  • ดนตรีไทย
  • ดนตรีสากล
  • นาฏศิลป์และการกำกับลีลา
  • ศิลปะการละคร
  • การจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์
  • (หน้า 12)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • การศึกษาปฐมวัย
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • ศิลปศึกษา
  • (หน้า 14)
 • คณะโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมโซ่อุปทาน
  • การค้าและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี
  • (หน้า 15)
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • การจัดการการบริการการท่องเที่ยวและไมซ์
  • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอัจฉริยะ
  • ทรัพยากรมนุษย์
  • การติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ
  • การเงิน
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การตลาดดิจิตอลและสร้างสรรค์
  • (หน้า 15)
 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
  • การตลาดและบริการ
  • การประกอบการ
  • การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
  • เทคโนโลยีและการจัดการไม้ผล
  • เทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์และการออกแบบพืชอาหาร
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
  • ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ
  • (หน้า 16)
 • คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
  • เทคโนโลยีทางทะเล
  • (หน้า 21)
 • คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
  • การออกแบบเครื่องประดับ
  • ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
  • เทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ
  • (หน้า 21)
 • คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ
  • การจัดการโลจิสติกส์และสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 23)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
  • นวัตกรรมการผลิตพืช
  • นวัตกรรมการผลิตสัตว์
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
  • (หน้า 24)
 • โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจวิทยาเขตสระแก้ว
  • การจัดการ
  • (หน้า 26)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีความสามารถพิเศษและได้รับรางวัลด้านใดด้านหนึ่ง คือ ด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านดนตรีขับร้อง ด้านนาฏศิลป์การแสดง หรือด้านศิลปะ ที่ สร้างชื่อเสียงเกียรติคุณให้กับตนเอง ในระดับโรงเรียน อำเภอ จังหวัด เขต ภาค ประเทศ หรือนานาชาติ
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 763 คน
 • (หน้า 29)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 27)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 26)

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 13 มกราคม 2564
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์