TCAS64 รอบ 1.2 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ม.ธรรมศาสตร์ 2564

TCAS64 รอบ 1.2 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ม.ธรรมศาสตร์ 2564

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1.2 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจ
  • การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ
  • การจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ
  • (หน้า 9)
 • คณะรัฐศาสตร์
  • การเมืองการปกครอง
  • การระหว่างประเทศ
  • บริหารรัฐกิจ
  • การเมืองและการระหว่างประเทศ-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 11)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 14)
 • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  • สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  • สังคมสงเคราะห์ศาสตร์-ศูนย์ลำปาง
  • (หน้า 16)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
  • ประวัติศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ภาษาเยอรมัน
  • สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา
  • ภาษาอังกฤษ
  • รัสเซียศึกษา-โครงการพิเศษ
  • เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา-โครงการพิเศษ
  • (หน้า 20)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • คณิตศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • เคมี
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
  • ฟิสิกส์
  • ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
  • วัสดุศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • สถิติ
  • เทคโนโลยีการเกษตร
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-ศูนย์ลำปาง
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-โครงการพิเศษ
  • สถิติ-โครงการพิเศษ
  • คณิตศาสตร์-โครงการพิเศษ
  • คณิตศาสตร์การจัดการ-โครงการพิเศษ
  • เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ-โครงการพิเศษ
  • (หน้า 38)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์-โครงการพิเศษ
  • วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ-โครงการพิเศษ
  • วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง-โครงการพิเศษ
  • วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์
  • วิศวกรรมศาสตร์ TEP
  • วิศวกรรมศาสตร์ TEPE
  • (หน้า 40)
 • คณะสหเวชศาสตร์
  • กายภาพบำบัด
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • การจัดการกีฬา-โครงการพิเศษ
  • การฝึกสอนกีฬา-โครงการพิเศษ
  • (หน้า 50)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 56)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์-สิ่งทอ
  • ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์-แฟชั่น
  • การละคอน
  • ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม-ศูนย์ลำปาง
  • (หน้า 58)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
  • การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรม
  • สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  • สถาปัตยกรรมภายใน
  • (หน้า 64)
 • คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
  • วิทยาการเรียนรู้
  • (หน้า 68)
 • วิทยาลัยนวัตกรรม
  • นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล-มธ.ท่าพระจันทร์
  • การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์-มธ.ท่าพระจันทร์
  • (หน้า 70)
 • วิทยาลัยสหวิทยาการ
  • วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล-โครงการพิเศษ
  • ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์-มธ.ท่าพระจันทร์
  • สหวิทยาการสังคมศาสตร์-ศูนย์ลำปาง
  • ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์-ศูนย์ลำปาง
  • (หน้า 72)
 • วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
  • การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์
  • (หน้า 80)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือกศน. หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

จำนวนที่รับ

 • รวม 1,347 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 19 มกราคม 2564
 • (หน้า 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: