TCAS64 รอบ 1.2 Portfolio โครงการ สอวน. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2564

TCAS64 รอบ 1.2 Portfolio โครงการ สอวน. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2564

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1.2 Portfolio โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สถิติ
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
  • เทคโนโลยีการเกษตร
  • เคมี
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งทอ
  • วัสดุศาสตร์
  • ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
  • (หน้า 8)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
  • การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 10)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 • เป็นผู้ผ่านการอบรมวิชาการค่าย 2 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ของมูลนิธิสอวน. ในสาขาวิชาดังนี้ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 35 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 9 มกราคม 2564
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์