TCAS64 รอบ 1 โควตาเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยพะเยา 2564

TCAS64 รอบ 1 โควตาเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยพะเยา 2564

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 โควตาเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  • เทคโนโลยีการเกษตร
  • การประมง
  • เกษตรศาสตร์
  • ความปลอดภัยด้านอาหาร
  • สัตวศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • (หน้า 7)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • (หน้า 7)
 • คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
  • การจัดการการสื่อสาร
  • การตลาดดิจิตอล
  • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 7)
 • คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 7)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
  • วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
  • สถิติ
  • (หน้า 7)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • (หน้า 8)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
  • ดนตรีและนาฏศิลป์
  • (หน้า 8)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน พะเยา
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตั้งแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ธันวาคม 2563 – 8 มกราคม 2564
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์