TCAS64 รอบ 1 Portfolio 2 ราชมงคลกรุงเทพ 2564

TCAS64 รอบ 1 Portfolio 2 ราชมงคลกรุงเทพ 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 Portfolio 2 ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
  • (หน้า 13)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เคมี
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
  • เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
  • เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
  • วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม
  • (หน้า 16)
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • เครื่องกล
  • อุตสาหการ
  • เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
  • วิศวกรรมการผลิต
  • (หน้า 22)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมสำรวจ
  • วิศวกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์
  • วิศวกรรมการผลิตความแม่นยำสูง
  • (หน้า 25)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การเงิน
  • การสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การประเมินราคาทรัพย์สิน
  • ระบบสารสนเทศ
  • การจัดการทั่วไป
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • (หน้า 33)
 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • คหกรรมศาสตร์ศึกษา
  • อาหารและโภชนาการ
  • เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพทเทิร์น
  • การออกแบบแฟชั่น
  • ธุรกิจอาหาร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • (หน้า 37)
 • คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
  • เทคโนโลยีสิ่งทอ
  • ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
  • (หน้า 42)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือปวส.2
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือทดสอบเฉพาะทาง
 • (หน้า 9)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

กําหนดการรับสมัคร

 • 14 ธันวาคม 2563 – 8 มกราคม 2564
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์