TCAS64 รอบ 1.2 Portfolio โครงการ สสวท. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2564

TCAS64 รอบ 1.2 Portfolio โครงการ สสวท. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2564

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1.2 Portfolio โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก สสวท. ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจ
  • (หน้า 9)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 10)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สถิติ
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
  • เทคโนโลยีการเกษตร
  • เคมี
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งทอ
  • วัสดุศาสตร์
  • ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
  • (หน้า 11)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 12)
 • คณะสหเวชศาสตร์
  • เทคนิคการแพทย์
  • กายภาพบำบัด
  • (หน้า 13)
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • ทันตแพทยศาสตร์
  • (หน้า 14)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 16)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
  • สถาปัตยกรรม
  • สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  • สถาปัตยกรรมภายใน
  • ภูมินทร์สถาปัตยกรรม
  • การผังเมือง
  • (หน้า 17)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • ชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม
  • (หน้า 18)
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • เภสัชศาสตร์
  • (หน้า 19)
 • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
  • การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีการจัดการ-นานาชาติ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมโยธา/วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมเคมี/วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์-นานาชาติ
  • วิศวกรรมดิจิตอลและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์-นานาชาติ
  • (หน้า 20)
 • วิทยาลัยนวัตกรรม
  • การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์-มธ.ท่าพระจันทร์
  • นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล-มธ.ท่าพระจันทร์
  • นวัตกรรมการบริการ-นานาชาติ-มธ.ท่าพระจันทร์
  • (หน้า 21)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิสอวน. เพื่อเข้ารับการอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 1 โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท.
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4)

จำนวนที่รับ

 • รวม 29 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 19 มกราคม 2564
 • (หน้า 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์