TCAS64 รอบ 1.2 Portfolio ผู้มีความสามารถกีฬา ม.ธรรมศาสตร์ 2564

TCAS64 รอบ 1.2 Portfolio ผู้มีความสามารถกีฬา ม.ธรรมศาสตร์ 2564

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1.2 Portfolio โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจ
 • คณะรัฐศาสตร์
  • การเมืองการปกครอง
  • การระหว่างประเทศ
  • บริหารรัฐกิจ
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์
  • จิตวิทยา
  • ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
  • ภาษาศาสตร์
  • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • ประวัติศาสตร์
  • ปรัชญา
  • ภาษาและวัฒนธรรมจีน
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาไทย
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ภาษาเยอรมัน
  • ภาษารัสเซีย
  • ภาษาอังกฤษ
  • สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา
  • ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
 • คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • คณิตศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • เคมี
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
  • ฟิสิกส์
  • ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
  • วัสดุศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • สถิติ
  • เทคโนโลยีการเกษตร
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
 • คณะสหเวชศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • การจัดการการกีฬา
  • การฝึกสอนกีฬา
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์-สิ่งทอ
  • ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์-แฟชั่น
  • การละคอน
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
  • ภูมิสถาปัตยกรรม
  • สถาปัตยกรรม
  • สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  • สถาปัตยกรรมภายใน
  • การผังเมือง
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
 • วิทยาลัยนวัตกรรม
  • นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล
  • การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
 • วิทยาลัยสหวิทยาการ
  • ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์-มธ.ท่าพระจันทร์
  • สหวิทยาการสังคมศาสตร์-มธ.ลำปาง
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจากในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีประวัติผลงานความสามารถดีเด่นทางกีฬา ตามที่กำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 5)

จำนวนที่รับ

 • รวม 67 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 19 มกราคม 2564
 • (หน้า 11)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: