TCAS 61 / รับตรง 61

รับตรง61 โควตาพิเศษ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2561

รับตรง61 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง 2561

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบโควตาพิเศษ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

รับตรง61 ผลิตนักวิทยาศาสตร์การกีฬายุคใหม่ ม.แม่ฟ้าหลวง 2561

รับตรง61 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง 2561

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบโควตาพิเศษ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อผลิตนักวิทยาศาสตร์การกีฬายุคใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 ม.ราชภัฏธนบุรี 2561 (ครั้งที่ 2)

TCAS/รับตรง61 ภาคปกติ ประเภทโควตา ม.ราชภัฏเชียงราย 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2)

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 เศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ 2561

TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 บัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง ม.สงขลา 2561 (ครั้ง 2)

TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประเภทรับตรงอิสระ คณะอุตสาหกรรมเกษตร โครงการบัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้ง 2)

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 Sci Seed สานฝันคนพันธุ์วิทย์ คณะวิทย์ ม.สงขลา 2561 (รอบ 2)

TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ ภายใต้ชื่อโครงการ Sci Seed สานฝันคนพันธุ์วิทย์ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม ม.มหิดล-นครสวรรค์ 2561

TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.มหิดล 2561

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 สาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล-นครสวรรค์ 2561

TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.มหิดล 2561

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล 2561

TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.มหิดล 2561

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ สาขาศาสนศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

หน้า 5 จาก 59 : 1 ก่อนหน้า 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป 59