มหาวิทยาลัยราชภัฏ

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 ม.ราชภัฏธนบุรี 2561 (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2)

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 21 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2561
  • (TCAS รอบ 5)

สาขาที่เปิดรับ กรุงเทพมหานคร

  • คณะครุศาสตร์
    • คณิตศาสตร์
    • ภาษาไทย
    • ภาษาอังกฤษ
    • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
    • สังคมศึกษา
    • คอมพิวเตอร์
    • นาฏศิลป์และการแสดง
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    • นิติศาสตร์
    • ภาษาอังกฤษ
    • ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
    • ภาษาไทย
    • รัฐประศาสนศาสตร์
    • ออกแบบทัศนศิลป์
    • การจัดการชุมชน
    • ออกแบบดิจิตอล
    • ออกแบบนิเทศศิลป์
  • คณะวิทยาการจัดการ
    • การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
    • การเป็นผู้ประกอบการ
    • การท่องเที่ยว
    • การโรงแรม
    • วิทยุโทรทัศน์
    • การบัญชี
    • การตลาด
    • การจัดการโลจิสติกส์
    • การจัดการ
    • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
    • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    • การท่องเที่ยว-เทียบโอน
    • การโรงแรม-เทียบโอน
    • การเป็นผู้ประกอบการ-เทียบโอน
    • การตลาด-เทียบโอน
    • การจัดการ-เทียบโอน
    • การจัดการทรัพยากรมนุษย์-เทียบโอน
    • การบัญชี-เทียบโอน
    • การจัดการโลจิสติกส์-เทียบโอน
    • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-เทียบโอน
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    • วิทยาการคอมพิวเตอร์
    • เทคโนโลยีสารสนเทศ
    • คหกรรมศาสตร์
    • เทคโนโลยีการอาหาร
    • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
    • เทคโนโลยีไฟฟ้า
    • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
    • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม-เทียบโอน
    • เทคโนโลยีไฟฟ้า-เทียบโอน

สาขาที่เปิดรับ สมุทรปราการ

  • คณะครุศาสตร์
    • คอมพิวเตอร์ศึกษา
    • การศึกษาปฐมวัย
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    • รัฐประศาสนศาสตร์
    • ภาษาไทย
    • ภาษาอังกฤษ
    • การจัดการชุมชน
    • ออกแบบทัศนศิลป์
    • ออกแบบนิเทศศิลป์
  • คณะวิทยาการจัดการ
    • วิทยุโทรทัศน์
    • การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
    • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    • การจัดการ
    • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
    • การเป็นผู้ประกอบการ
    • การบัญชี
    • การตลาด
    • การจัดการโลจิสติกส์
    • การท่องเที่ยว
    • การโรงแรม
    • ร้านอาหารและภัตตาคาร
    • ธุรกิจการบิน
    • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-เทียบโอน
    • การตลาด-เทียบโอน
    • การบัญชี-เทียบโอน
    • การจัดการทรัพยากรมนุษย์-เทียบโอน
    • การจัดการโลจิสติกส์-เทียบโอน
    • การจัดการ-เทียบโอน
    • การเป็นผู้ประกอบการ-เทียบโอน
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    • วิศวกรรมไฟฟ้า
    • วิทยาการคอมพิวเตอร์
    • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
    • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
    • เทคโนโลยีไฟฟ้า
    • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม-เทียบโอน
    • เทคโนโลยีไฟฟ้า-เทียบโอน

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช.3 ปวส.2 หรือเทียบเท่า

กระบวนการคัดเลือก

  • ยื่นผลการเรียน
  • สอบคัดเลือก-เฉพาะสายครู
  • สอบสัมภาษณ์

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: