TCAS/รับตรง61 รอบ 5 วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล 2561

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ สาขาศาสนศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 20 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นไม่ศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559-2560 แผนการศึกษาทั่วประเทศ
  • หรือ ภิกษุ-สามเณร ที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2559-2560 จากโรงเรียนพระปริยัติธรรม หรือเปรียญธรรมสามประโยคขึ้นไป ทั่วประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 30 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์