TCAS/รับตรง61 รอบ 5 สาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล-นครสวรรค์ 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 สาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล-นครสวรรค์ 2561

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 19 – 21 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2559-2560
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
 • เรียนในหลักสูตรที่มีรายวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต วิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
 • มีผลการสอบ GAT/PAT2
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอีเมล์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดลจังหวัด นครสวรรค์
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4