TCAS 61 / รับตรง 61

ปฏิทินรับตรง61-TCAS ม.แม่ฟ้าหลวง 2561 (5 รอบ)

รับตรง61 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง 2561

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศกำหนดการการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภายใต้ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 (5 รอบ)

ปฏิทินรับตรง61-TCAS ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561 (4 รอบ)

TCAS/รับตรง61 พยาบาลศาสตร์/นครชัยบุรินทร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภายใต้ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 (4 รอบ)

รับตรง61-TCAS แพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2561 (3 รอบ)

TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ขอนแก่น 2561

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 (3 รอบ)

TCAS/รับตรง61 วิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2561 (5 รอบ)

TCAS/รับตรง61 ภาคปกติ ประเภทโควตา ม.ราชภัฏเชียงราย 2561

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ภายใต้ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 (5 รอบ)

รับตรง61 ส่งเสริมนร.เรียนดี ภาคอีสาน คณะวิศวะ ม.ขอนแก่น 2561

TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ขอนแก่น 2561

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

รับตรง61 สอบตรง +ทุน ทั่วประเทศ ส.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2561

รับตรง61 สอบตรง +ทุน ทั่วประเทศ ส.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2561

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทั่วประเทศ ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

TCAS61 รายชื่อโครงการ/คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย 2561

TCAS/61 รายชื่อโครงการ/คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย 2561

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศรายชื่อโครงการ/คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ภายใต้ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

ปฏิทิน61 TCAS, รับตรง, GAT-PAT, วิชาสามัญ, O-NET, Admission 2561 (ปรับปรุง/2)

TCAS/61 รายชื่อโครงการ/คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย 2561

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศกำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 5 รูปแบบ ภายใต้ชื่อว่า TCAS และกำหนดการสอบ GAT-PAT, O-NET, วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 (ปรับปรุง/1)

รับตรง61 โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 12 ม.เกษตรศาสตร์ 2561

TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนโครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 12 เพื่อเข้าศึกษาในสังกัดคณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

หน้า 59 จาก 59 : 1 ก่อนหน้า 56 57 58 59