รับตรง61-TCAS แพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2561 (3 รอบ)

รับตรง61-TCAS แพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2561 (3 รอบ)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 (3 รอบ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1
  • ตุลาคม – ธันวาคม 2560
 • รอบที่ 2 (โควตาสอบข้อเขียน)
  • ธันวาคม 2560 – พฤษภาคม 2561
 • รอบที่ 3 (ร่วมกับ กสพท.)
  • มิถุนายน 2561
 • (หน้า 2)

รอบที่ 1 – รับด้วยแฟ้มผลงาน

 • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX)
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์คณิต
  • สำหรับโรงเรียนทั่วไป-มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.80 โดยต้องเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ใน 10% แรกของนักเรียนในแต่ละโรงเรียน
  • สำหรับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์-มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50
  • มีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL / IELTS / CU-TEP / KEPT ตามเกณฑ์ที่กำหนด
  • ได้รับรางวัลหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่แสดงถึงทักษะพิเศษทางด้านวิชาการ สังคม ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษ จิตสาธารณะและความเป็นผู้นำ
  • รับ 44 คน โดยคัดเลือกจาก ผลการเรียน / ผลงาน / สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 3)
 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (MD02)
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.80 โดยต้องเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ใน 10% แรกของนักเรียนในแต่ละโรงเรียน
  • มีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL / IELTS / CU-TEP / KEPT ตามเกณฑ์ที่กำหนด
  • ได้รับรางวัลหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่แสดงถึงทักษะพิเศษทางด้านวิชาการ สังคม ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษ จิตสาธารณะและความเป็นผู้นำ
  • รับ 46 คน โดยคัดเลือกจาก ผลการเรียน / ผลงาน / สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 3)

รอบที่ 2 – รับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน

 • โครงการรับตรงโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
  • 50 คน
  • คัดเลือกจาก ผลการสอบวิชาสามัญ / สอบสัมภาษณ์
 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD)
  • เป็นไปตามที่ สบพช. กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
  • คัดเลือกจาก ผลการสอบวิชาสามัญ / สอบสัมภาษณ์
 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive)
  • เป็นไปตามที่ สบพช. กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
  • คัดเลือกจาก ผลการสอบวิชาสามัญ / สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

รอบที่ 3 – รับตรงร่วมกับโครงการ กสพท.

 • โครงการรับตรงร่วมกับโครงการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
  • เป็นไปตามที่ กสพท. กำหนด
  • 20 คน
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ บริเวณด้านหน้าฝ่ายวิชาการ อาคารเรียนรวม ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์