ปฏิทินรับตรง61-TCAS ม.แม่ฟ้าหลวง 2561 (5 รอบ)

ปฏิทินรับตรง61-TCAS ม.แม่ฟ้าหลวง 2561 (5 รอบ)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศกำหนดการการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภายใต้ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 (5 รอบ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1/1 : โควตาผู้มีความสามารถพิเศษดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา
  • ตุลาคม – พฤศจิายน 2560
 • รอบที่ 1/2 : โควตาพิเศษสำนักวิชา
  • ธันวาคม 2560 – มกราคม 2561
 • รอบที่ 2 : รับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ
  • กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561
 • รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกัน
  • พฤษภาคม 2561
 • รอบที่ 4 : Admission
  • มิถุนายน 2561
 • รอบที่ 5 : รับตรงอิสระ
  • กรกฎาคม 2561

รับข่าวสารเพิ่มเติม

ปฏิทินรับตรง61-TCAS ม.แม่ฟ้าหลวง 2561 (5 รอบ)

เว็บไซต์