รับตรง61 ส่งเสริมนร.เรียนดี ภาคอีสาน คณะวิศวะ ม.ขอนแก่น 2561

รับตรง61 ส่งเสริมนร.เรียนดี ภาคอีสาน คณะวิศวะ ม.ขอนแก่น 2561

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 28 มิถุนายน – 21 กรกฎาคม 2560
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมทั่วไป
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ศึกษาอยู่ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (โครงการ สสวท.) หรือโครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 128 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • เข้าค่ายเตรียมความพร้อม
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สถานศึกษารวบรวมใบสมัครและหลักฐานของผู้สมัคร ส่งให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์