TCAS61 รายชื่อโครงการ/คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย 2561

TCAS61 รายชื่อโครงการ/คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย 2561

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศรายชื่อโครงการ/คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ภายใต้ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

มหาวิทยาลัยสมาชิก ทปอ.

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หน้า 2)
 • ม.เกษตรศาสตร์ (หน้า 3)
 • ม.ขอนแก่น (หน้า 4)
 • ม.เชียงใหม่ (หน้า 5)
 • ม.ทักษิณ (หน้า 6)
 • ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (หน้า 7)
 • ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (หน้า 8)
 • ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (หน้า 9)
 • ม.เทคโนโลยีสุรนารี (หน้า 10)
 • ม.ธรรมศาสตร์ (หน้า 11)
 • ม.นครพนม (หน้า 12)
 • ม.นราธิวาสราชนครินทร์ (หน้า 13)
 • ม.นเรศวร (หน้า 14)
 • ม.บูรพา (หน้า 15)
 • ม.พะเยา (หน้า 16)
 • ม.มหาสารคาม (หน้า 17)
 • ม.มหิดล (หน้า 18)
 • ม.แม่โจ้ (หน้า 19)
 • ม.แม่ฟ้าหลวง (หน้า 20)
 • ม.วลัยลักษณ์ (หน้า 21)
 • ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (หน้า 22)
 • ม.ศิลปากร (หน้า 23)
 • ม.สงขลานครินทร์ (หน้า 24)
 • ม.อุบลราชธานี (หน้า 25)

มหาวิทยาลัยสมทบ

 • กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

รับข่าวสารเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฎ

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรรณี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26