TCAS61 รายชื่อโครงการ/คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย 2561

TCAS61 รายชื่อโครงการ/คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย 2561

[ หน้า 3 ]

โครงการเบื้องต้นสำหรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ช่วงที่ 1 – รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 • โควตานักกีฬาทีมชาติ
 • โครงการเรียนล่วงหน้า
 • โครงการรับตรงเกษตรเขตร้อน นานาชาติ
 • โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด นานาชาติ
 • โครงการรับตรงภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ นานาชาติ
 • โควตาโอลิมปิกวิชาการ สอวน. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • โควตาโอลิมปิกวิชาการ สสวท. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • โควตา สวทช. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • โควตาช้างเผือก คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • โครงการ IUP คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • โครงการ KU connect กำแพงแสน
 • โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม ศรีราชา
 • โครงการความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้นำเยาวชน ศรีราชา
 • โครงการลูกหลานชาวเรือ คณะพาณิชนาวีนานาชาติ ศรีราชา
 • โครงการช้างเผือก คณะพาณิชย์นาวีนานาชาติ ศรีราชา
 • โครงการ TopTen สู่พาณิชนาวีนานาชาติ ศรีราชา
 • โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา สกลนคร

ช่วงที่ 2 – รับแบบโควตาที่มีการสอบ

 • โควตานักกีฬาดีเด่น บางเขน
 • โควตาสาธิต
 • โควตาพิเศษ 30 จังหวัด
 • โควตาศิลปวัฒนธรรม บางเขน
 • โครงการนิสิตไทยหัวใจเกษตร คณะเกษตร
 • โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์
 • โควตาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์
 • โครงการ IUP คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • โครงการสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการจัดการเทคโนโลยีการบิน ATM
 • โครงการรับตรงผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
 • โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ วมว.
 • โควตารับตรง กำแพงแสน
 • โควตาบุตรเกษตรกร กำแพงแสน
 • โครงการผู้มีผลการเรียนดีเด่น 20% ของโรงเรียน กำแพงแสน
 • โครงการนักกีฬาดีเด่น กำแพงแสน
 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ กำแพงแสน
 • โครงการรับผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ กำแพงแสน
 • โครงการรับตรง 9 จังหวัด ศรีราชา
 • โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา สกลนคร

ช่วงที่ 3 – รับตรงร่วมกัน

 • โครงการรับตรงโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ช่วงที่ 4 – รับผ่าน Admission กลาง

 • รับผ่าน Admission กลาง

ช่วงที่ 5 – รับตรงอิสระ

หมายเหตุ

 • ราชชื่อโครงการ เป็นเพียงรายชื่อเบื้องต้นเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
 • รายละเอียดของแต่ละโครงการ ทางสถาบันการศึกษา จะประกาศให้ทราบอีกครั้งนึง
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26