TCAS61 รายชื่อโครงการ/คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย 2561

TCAS61 รายชื่อโครงการ/คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย 2561

[ หน้า 23 ]

โครงการเบื้องต้นสำหรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2561

ช่วงที่ 1 – รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

  • มีโครงการเปิดรับในช่วงนี้

ช่วงที่ 2 – รับแบบโควตาที่มีการสอบ

  • มีโครงการเปิดรับในช่วงนี้

ช่วงที่ 3 – รับตรงร่วมกัน

  • มีโครงการเปิดรับในช่วงนี้

ช่วงที่ 4 – รับผ่าน Admission กลาง

  • รับผ่าน Admission กลาง

ช่วงที่ 5 – รับตรงอิสระ

  • มีโครงการเปิดรับในช่วงนี้

หมายเหตุ

  • ราชชื่อโครงการ เป็นเพียงรายชื่อเบื้องต้นเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
  • รายละเอียดของแต่ละโครงการ ทางสถาบันการศึกษา จะประกาศให้ทราบอีกครั้งนึง
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26