TCAS61 รายชื่อโครงการ/คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย 2561

TCAS61 รายชื่อโครงการ/คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย 2561

[ หน้า 2 ]

โครงการเบื้องต้นสำหรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

ช่วงที่ 1 – รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)/ยื่นผลการเรียน

 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ
 • โครงการรับนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ
 • โครงการพสวท.เฉพาะนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 • โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท./สพฐ./วมว.)
 • โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน
 • โครงการรับตรงคณะศิลปกรรมศาสตร์
 • โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์
 • โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางภาษาอังกฤษ
 • โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในสาขาวิชาอักษรศาสตร์
 • โครงการพัฒนากีฬาชาติ
 • โครงการรับตรงหลักสูตรนานาชาติ

ช่วงที่ 2 – รับแบบโควตาที่มีการสอบ

 • โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะศึกษา
 • โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวารสารสนเทศ
 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ
 • โครงการรับนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์
 • โครงการนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • โครงการรับตรงคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย
 • โครงการจุฬาฯ-ชนบท
 • โครงการจุฬาฯ-ชนบท (ปอเนาะ)
 • โครงการพัฒนากีฬาฟุตบอล
 • โครงการศิลปะดีเด่น
 • โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายมัธยม)
 • โครงการรับตรงหลักสูตรนานาชาติ

ช่วงที่ 3 – รับตรงร่วมกัน

 • โครงการรับตรงทั่วไป
 • โครงการกรมการจุฬาฯ-ภูมิพล
 • โครงการรับตรงหลักสูตรนานาชาติ
 • โครงการกสพท.

ช่วงที่ 4 – รับผ่าน Admission กลาง

 • รับผ่าน Admission กลาง

ช่วงที่ 5 – รับตรงอิสระ

 • โครงการรับนักเรียนที่มีศักยภาพและมีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์
 • โครงการรับตรงสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
 • โครงการรับตรงหลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์

หมายเหตุ

 • ราชชื่อโครงการ เป็นเพียงรายชื่อเบื้องต้นเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
 • รายละเอียดของแต่ละโครงการ ทางสถาบันการศึกษา จะประกาศให้ทราบอีกครั้งนึง
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26