TCAS61 รายชื่อโครงการ/คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย 2561

TCAS61 รายชื่อโครงการ/คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย 2561

[ หน้า 24 ]

โครงการเบื้องต้นสำหรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ช่วงที่ 1/1 – รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 • โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
 • โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
 • โครงการรับผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา
 • โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม
 • โครงการ สอวน.
 • โครงการพิเศษอย่างอื่นตามนโยบายของมหาวิทยาลัย หรือนโยบายความมั่นคงของประเทศ

ช่วงที่ 1/2 – รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 • โครงการลูกพระราชบิดา 1
 • โครงการลูกพระราชบิดา 2
 • โควตาวิศวกรรมศาสตร์มอ
 • โครงการทุนมงคลสุข
 • โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 1
 • โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 2
 • โครงการ Sci Seed สานฝันคนพันธุ์วิทย์
 • โครงการทักษะพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
 • โครงการวมว. คณะวิทยาศาสตร์
 • โครงการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ต่อเนื่อง คณะวิทยาศาสตร์
 • โครงการนักเรียนเรียนดี กลุ่มนักศึกษาช้างเผือก คณะแพทยศาสตร์
 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์
 • โครงการทายาทแพทย์แผนไทย
 • โครงการ สอวน.
 • โควตา มอ. ตรัง
 • โครงการเส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วศรีตรัง
 • โครงการสถาภูมิ
 • โครงการต้นศิลป์:ศิลปะการแสดง

ช่วงที่ 2 – รับแบบโควตาที่มีการสอบ

 • โครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้
 • โครงการพสวท. คณะวิทยาศาสตร์
 • โครงการความสามารถสูง คณะวิทยาศาสตร์
 • โครงการสอวน.
 • โครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์
 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์
 • โครงการไนติงเกล คณะพยาบาลศาสตร์
 • โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์
 • โครงการกลุ่มนักเรียนศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หรือบุตรธิดาข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน คณะพยาบาลศาสตร์
 • โครงการวมว.
 • โครงการคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตามโครงการของกระทรวงมหาดไทย คณะพยาบาลศาสตร์

ช่วงที่ 3 – รับตรงร่วมกัน

 • โครงการใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ
 • โครงการ กสพท.

ช่วงที่ 4 – รับผ่าน Admission กลาง

 • รับผ่าน Admission กลาง

ช่วงที่ 5 – รับตรงอิสระ

 • โครงการห้องเรียนภาษาอังกฤษ คณะวิทยาศาสตร์
 • โควตา มอ. ตรัง รอบพิเศษ
 • โครงการสถาภูมิ รอบพิเศษ
 • โครงการต้นศิลป์:ศิลปะการแสดง รอบพิเศษ

หมายเหตุ

 • ราชชื่อโครงการ เป็นเพียงรายชื่อเบื้องต้นเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
 • รายละเอียดของแต่ละโครงการ ทางสถาบันการศึกษา จะประกาศให้ทราบอีกครั้งนึง
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26