TCAS61 รายชื่อโครงการ/คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย 2561

TCAS61 รายชื่อโครงการ/คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย 2561

[ หน้า 5 ]

โครงการเบื้องต้นสำหรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ช่วงที่ 1 – รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 • โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬาระดับชาติ
 • โครงการนักคิดเพื่อสังคม
 • โครงการสำหรับนักเรียนพิการ
 • โครงการ พสวท.
 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ
 • โครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์
 • โครงการอัจฉริยภาพสำหรับเด็กและเยาวชน ร่วมกับสวทช .
 • โครงการ วมว.
 • โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์
 • โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางคอมพิวเตอร์
 • โครงการรับนักเรียนที่มีความ รู้ความสามารถ ทักษะฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • โครงการผลิตวิศวกรเหมืองแร่ตามความต้องการของผู้ประกอบการ
 • โครงการรับนักเรียนที่มีอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์
 • โครงการรับนักเรียนที่มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
 • โครงการผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์เกษตร
 • โครงการหมอฟันคนดี
 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน
 • โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน วมว.
 • โครงการทายาทศิษย์เก่า ACC
 • โครงการทายาทผู้ประกอบการธุรกิจ
 • โครงการผู้มีศักยภาพพิเศษในการเป็นผู้นำและในทางธุรกิจ
 • โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านเศรษฐศาสตร์
 • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางการสื่อสารมวลชน
 • โครงการนักรัฐประศาสนศาสตร์ช้างเผือก
 • โครงการผู้ได้รับรางวัลการตอบปัญหากฎหมายระดับประเทศ
 • โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ในการประกวดแข่งขัน วิทยาลัยสื่อฯ
 • โครงการรับนักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านไอที วิทยาลัยสื่อฯ

ช่วงที่ 2 – รับแบบโควตาที่มีการสอบ

 • โครงการรับตรงโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • โครงการชาวไทยภูเขา
 • โครงการคัดเลือกนักเรียนจากภาคตอนออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น
 • โครงการคัดเลือกนักเรียนจากภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์
 • โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา
 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

ช่วงที่ 3 – รับตรงร่วมกัน

 • โครงการรับตรงโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา
 • โครงการสำหรับนักเรียนพิการ
 • โครงการพัฒนาครูธุรกิจรุ่นใหม่
 • โครงการสืบสานครูภาษาไทย
 • โครงการสร้างเสริมศักยภาพครูสังคม
 • โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูพลศึกษา
 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน
 • โครงการพสวท.
 • โครงการเพชรทองกวาว, วคช., เรียนดี, วพ, คณะวิทยาศาสตร์
 • โครงการกสพท.
 • โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร
 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน
 • โครงการสำหรับนักเรียนพิการ
 • โครงการทายาทอุตสาหกรรมเกษตร
 • โครงการรับทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
 • โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร
 • โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร
 • โครงการทายาทนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์
 • โครงการสำนึกรักบ้านเกิดเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
 • โครงการดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ คณะสัตวแพทยศาสตร์

ช่วงที่ 4 – รับผ่าน Admission กลาง

 • รับผ่าน Admission กลาง

ช่วงที่ 5 – รับตรงอิสระ

 • โครงการรับนักศึกษาต่างชาติ
 • โครงการสำหรับนักเรียนพิการ
 • โครงการผลิตครูสู่แผ่นดินมาตุภูมิ
 • โครงการความร่วมมือชายแดนใต้
 • โครงการพัฒนาอาจารย์ คณะแพทยศาสตร์
 • โครงการรับจากกระทรวงมหาดไทยตามนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์
 • โครงการรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาอมก๋อย
 • โครงการรับนักศึกษาเพื่อจะพัฒนาแม่แจ่ม
 • โครงการความร่วมมือชายแดนใต้
 • โครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลตามรอยสมเด็จย่า
 • โครงการผู้ช่วยพยาบาลศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • โครงการความสามารถทางอุตสาหกรรมเกษตร
 • โครงการสร้างนักเทคโนโลยีสู่บ้านเกิด
 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน
 • โครงการสำหรับนักเรียนพิการ
 • โครงการรับนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม คณะนิติศาสตร์
 • โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะนิติศาสตร์
 • โครงการสร้างบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • โครงการรับนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม

หมายเหตุ

 • ราชชื่อโครงการ เป็นเพียงรายชื่อเบื้องต้นเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
 • รายละเอียดของแต่ละโครงการ ทางสถาบันการศึกษา จะประกาศให้ทราบอีกครั้งนึง
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26