TCAS61 รายชื่อโครงการ/คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย 2561

TCAS61 รายชื่อโครงการ/คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย 2561

[ หน้า 9 ]

โครงการเบื้องต้นสำหรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561

ช่วงที่ 1 – รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 • โควตาเรียนดี
 • โครงการกีฬา
 • โครงการศิลปวัฒนธรรม
 • โครงการนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์
 • โครงการหุ่นยนต์

ช่วงที่ 2 – รับแบบโควตาที่มีการสอบ

 • โควตาพื้นที่
 • โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก
 • โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง
 • โควตาโรงเรียนเครือข่าย
 • โควตาเด็กดีมีคุณธรรม
 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ

ช่วงที่ 3 – รับตรงร่วมกัน

 • รับตรงใช้ผลคะแนน O-NET
 • รับตรงใช้ผลคะแนน GAT-PAT
 • รับตรงใช้ผลคะแนน วิชาสามัญ

ช่วงที่ 4 – รับผ่าน Admission กลาง

 • รับผ่าน Admission กลาง

ช่วงที่ 5 – รับตรงอิสระ

 • โครงการปกติ
 • โครงการสมทบพิเศษ

หมายเหตุ

 • ราชชื่อโครงการ เป็นเพียงรายชื่อเบื้องต้นเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
 • รายละเอียดของแต่ละโครงการ ทางสถาบันการศึกษา จะประกาศให้ทราบอีกครั้งนึง
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26