TCAS/รับตรง61 วิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2561 (5 รอบ)

TCAS/รับตรง61 วิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2561 (5 รอบ)

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ภายใต้ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 (5 รอบ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1/1
  • 2 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2560
 • รอบที่ 1/2
  • 22 ธันวาคม 2560 – 12 กุมภาพันธ์ 2561
 • รอบที่ 2 (โควตา)
  • 12 กุมภาพันธ์ – 10 เมษายน 2561
 • รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน)
  • 9 – 31 พฤษภาคม 2561 (สมัครที่ ทปอ.)
 • รอบที่ 4 (Admission)
  • 6 – 10 มิถุนายน 2561 (สมัครที่ ทปอ.)
 • รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ)
  • ภายใน เดือนกรกฎาคม 2561
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต-หลักสูตรนานาชาติ
   • ธุรกิจการบิน
   • การจัดการท่องเที่ยว
   • การโรงแรม-การโรงแรม
   • การโรงแรม-ธุรกิจภัตตาคาร
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต-หลักสูตรนานาชาติ
  • บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่ ออฟฟิศ 2 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
 • หรือ สมัครที่ ทปอ. สำหรับบางรอบ
 • (หน้า 2)

เว็บไซต์