ปฏิทิน61 TCAS, รับตรง, GAT-PAT, วิชาสามัญ, O-NET, Admission 2561 (ปรับปรุง/2)

ปฏิทิน61 TCAS, รับตรง, GAT-PAT, วิชาสามัญ, O-NET, Admission 2561 (ปรับปรุง/2)

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศกำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 5 รูปแบบ ภายใต้ชื่อว่า TCAS และกำหนดการสอบ GAT-PAT, O-NET, วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 (ปรับปรุง/2)

ข่าวด่วน

TCAS – Thai University Central Admission System

 • ในปีการศึกษา 2561 นี้ การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จะมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากเดิม คือ จะใช้ระบบ TCAS หรือ Thai University Central Admission System เป็นระบบจัดการโดยรวมทั้งหมด ซึ่งจะมีรูปแบบในการรับเข้าศึกษา 5 รูปแบบ 5 ช่วงเวลา คือ
  • รูปแบบที่ 1 – รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  • รูปแบบที่ 2 – รับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน และ/หรือ ข้อสอบปฏิบัติ
  • รูปแบบที่ 3 – รับตรงร่วมกัน/กสพท./โครงการอื่นๆ
  • รูปแบบที่ 4 – รับผ่าน Admission กลาง
  • รูปแบบที่ 5 – รับตรงอิสระ
 • โดยในแต่ละรูปแบบ หากประสงค์ต้องการจะเข้าศึกษาจริง จะต้องทำการยื่นยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แต่หากต้องการสมัครในรูปแบบถัดไป จะต้องทำการสละสิทธิ์เสียก่อน

TCAS รูปแบบที่ 1 – รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 • เป็นรูปแบบที่ให้โอกาสสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
 • ไม่มีการสอบข้อเขียน
 • คัดเลือกโดยการยื่นแฟ้มสะสมผลงาน
 • จำนวนรับ 44,258 คน

TCAS รูปแบบที่ 2 – รับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน และ/หรือ สอบปฏิบัติ

 • เป็นรูปแบบที่ให้โควตาเฉพาะภาค พื้นที่ หรือเครือข่าย
 • คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน และ/หรือ สอบปฏิบัติ และ/หรือ ยื่นผลการสอบ O-NET/GAT-PAT/วิชาสามัญ
 • รับ 68,050 คน

TCAS รูปแบบที่ 3 – รับตรงร่วมกัน/กสพท./โครงการอื่นๆ

 • สมัครผ่านระบบ TCAS
 • รับ 44,390 คน

TCAS รูปแบบที่ 4 – รับผ่าน Admission กลาง

 • เป็นรูปแบบที่สมัครพร้อมกันทั่วประเทศ และพร้อมกันทุกสถาบันที่เข้าร่วม
 • คัดเลือกโดยการยื่นผลการเรียน ผลการสอบ O-NET GAT/PAT
 • รับ 34,744 คน

รับข่าวสารเพิ่มเติม

TCAS รูปแบบที่ 5 – รับตรงอิสระ

 • เป็นรูปแบบที่สถาบันเปิดรับสมัครคัดเลือกอิสระโดยสถาบันเอง
 • กระบวนการคัดเลือกขึ้นอยู่กับสถาบันนั้นๆ โดยตรง
 • รับ 15,064 คน

ปฏิทิน61 TCAS, รับตรง, GAT-PAT, วิชาสามัญ, O-NET, Admission 2561 (ปรับปรุง/2)