TCAS 63 / รับตรง 63

รับตรง63 ภาค กศ.ปช. ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2563

รับตรง63 ภาคปกติ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2563

รับตรง63 โควตาเรียนดี (วุฒิ ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พระนครเหนือ 2563

TCAS/รับตรง61 ใช้คะแนน O-NET สำหรับผู้เรียนดี พระนครเหนือ 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน โควตาเรียนดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2563

รับตรง63 Walk In สู่รั้วแคแสด ม.ราชภัฏภูเก็ต 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โครงการ Walk In สู่รั้วแคแสด ประจำปีการศึกษา 2563

รับตรง63 ครุศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ม.ราชภัฏเพชรบุรี 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

รับตรง63 ภาคปกติ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2563 (รอบ 1)

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)

รับตรง63 โครงการพิเศษสำหรับโรงเรียน วิทยาลัยดุสิตธานี 2563 (2 ครั้ง)

รับตรง60 โครงการพิเศษสำหรับโรงเรียน วิทยาลัยดุสิตธานี 2560 (2 รอบ)

วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโครงการพิเศษสำหรับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (2 ครั้ง)

รับตรง63 ประเภทโควตาพิเศษ ม.ราชภัฏพระนคร 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

รับตรง63 ภาคปกติ ม.ราชภัฏเชียงราย 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2563

รับตรง63 ประเภทสอบคัดเลือก ภาคปกติ ม.ราชภัฏเชียงราย 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2563

หน้า 4 จาก 5 : 1 2 3 4 5