รับตรง63 ภาค กศ.ปช. ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ 2563

รับตรง63 ภาค กศ.ปช. ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต
  • 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 มีนาคม 2563
 • สมัครด้วยตนเอง
  • 1 พฤศจิกายน 2562 – 30 เมษายน 2563
 • (ไม่อยู่ในระบบ TCAS)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • บริหารงานท้องถิ่น
  • การเมืองการปกครอง
  • พัฒนาสังคม
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • (หน้า 5)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การบัญชี
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • (หน้า 6)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 6)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • สัตวศาสตร์
  • พืชศาสตร์
  • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • การจัดการการเกษตร
  • คหกรรมศาสตร์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
  • เทคโนโลยีการผลิต
  • เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ
  • (หน้า 7)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 หรือ ปวส.2 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์