รับตรง63 โควตาเรียนดี (วุฒิ ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พระนครเหนือ 2563

รับตรง63 โควตาเรียนดี (วุฒิ ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พระนครเหนือ 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน โควตาเรียนดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 กันยายน – 11 ตุลาคม 2562
 • (ไม่อยู่ในระบบ TCAS)
 • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต/2-3 ปี
  • เทคโนโลยีการเชื่อม
  • เทคโนโลยีเครื่องกล
  • ออกแบบเครื่องกล
   • เทคโนโลยีเครื่องกล
   • ออกแบบแม่พิมพ์
  • เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
  • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
   • เครื่องมือวัดและควบคุม
   • โทรคมนาคม
   • คอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต/เทียบโอน 3 ปี
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล
   • สร้างเครื่องจักรกล
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกล
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง-โครงการสมทบพิเศษ
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาระดับ ปวส.2
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3, 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์