รับตรง63 ภาคปกติ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2563 (รอบ 1)

รับตรง63 ภาคปกติ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2563 (รอบ 1)

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 19 สิงหาคม – 2 ธันวาคม 2562
 • (ไม่อยู่ในระบบ TCAS)
 • (หน้า 6)

ประเภทที่เปิดรับ

 • ประเภทเรียนดี
 • ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา
 • ประเภทความสามารถพิเศษด้านกิจกรรม (ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี นาฏศิลป์และอื่นๆ)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาจีน
  • ดนตรีศึกษา
  • สังคมศึกษา
  • ศิลปศึกษา
  • คณิตศาสตร์
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ฟิสิกส์
  • ชีววิทยา
  • เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษาและคณิตศาสตร์
  • การศึกษาปฐมวัย
  • พลศึกษา
  • มวยไทยศึกษาและพลศึกษา
  • (หน้า 4)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • เทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
  • สัตวศาสตร์
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • วิทยาการเคมี
  • (หน้า 4)
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • การพัฒนาชุมชน
  • การท่องเที่ยวและการบริการ
  • (หน้า 5)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การจัดการทั่วไป
  • การตลาด หมู่ 1
  • การตลาด หมู่ 2 การจัดการธุรกิจค้าปลีก
  • การจัดการธุรกิจดิจิตอล
  • (หน้า 5)
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • การบัญชี
  • (หน้า 5)
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  • นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ
  • (หน้า 5)
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
  • การแพทย์แผนไทย
  • (หน้า 5)
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  • สาธารณสุขศาสตร์ หมู่ 1
  • สาธารณสุขศาสตร์ หมู่ 2 การส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ
  • (หน้า 5)
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
  • เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
  • เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
  • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชา/ประเภทกำหนด
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • ยื่นผลการเรียน
 • ทดสอบเฉพาะทาง และ/หรือ สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์