รับตรง63 ประเภทโควตาพิเศษ ม.ราชภัฏพระนคร 2563

รับตรง63 ประเภทโควตาพิเศษ ม.ราชภัฏพระนคร 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 26 สิงหาคม – 30 กันยายน 2562
 • (ไม่อยู่ในระบบ TCAS)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยการฝึกหัดครู
  • การศึกษาปฐมวัย
  • คณิตศาสตร์
  • พลศึกษา
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • สังคมศึกษา
  • ฟิสิกส์
  • การประถมศึกษา
  • พระพุทธศาสนา
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
  • ดนตรีศึกษา
  • นาฏศิลป์ศึกษา
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • สถาปัตยกรรม
  • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีไฟฟ้า
  • การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีอุตสาหการ
  • เทคโนโลยีอาคาร
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-การจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เครื่องกล
  • วิศวกรรมพลังงาน
  • มัลติมีเดียสถาปัตยกรรม
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • การจัดการโลจิสติกส์
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • การพัฒนาชุมชน
  • ดนตรีไทย
  • นาฏศิลป์และการละคร
  • นิติศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • ภาษาจีนธุรกิจ
  • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
  • ดุริยางคศิลป์
  • พัฒนาสังคมเมือง
  • การออกแบบ
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เกษตรศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • คหกรรมศาสตร์
  • เคมี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • สัตวศาสตร์
  • เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ
  • ชีววิทยา
  • วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง
  • คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • วัสดุศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีการเกษตร
  • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • นิเทศศาสตร์
  • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • เศรษฐศาสตร์
  • การบัญชี
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • การจัดการทั่วไป
  • การตลาด
  • การจัดการธุรกิจค้าปลีก
  • การจัดการธุรกิจสายการบิน
  • การท่องเที่ยว-หลักสูตร 2 ภาษา

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก และ/หรือ สอบปฏิบัติ และ/หรือ สอบสัมภาษณ์

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: