รับตรง63 ภาคปกติ ม.ราชภัฏเชียงราย 2563

รับตรง63 ภาคปกติ ม.ราชภัฏเชียงราย 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 กรกฎาคม – 15 ตุลาคม 2562
 • (ไม่อยู่ในระบบ TCAS)
 • (หน้า 11)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การตลาด
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์การ
  • การจัดการ
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • การจัดการการค้าสมัยใหม่
  • เศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบ
  • การการสื่อสารสื่อใหม่
  • การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
  • ดิจิตอลมัลติมีเดีย
  • (หน้า 3)
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาจีน
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาเกาหลี
  • ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
  • ภาษาอังกฤษศึกษา-หลักสูตรนานาชาติ
  • ภาษาและวัฒนธรรมไทย
  • ดุริยางคศิลป์
  • ทัศนศิลป์
  • (หน้า 4)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณิตศาสตร์
  • ชีววิทยา
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • การพยาบาลสัตว์
  • (หน้า 5)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • นวัตกรรมการออกแบบ
  • เทคโนโลยีก่อสร้าง
  • วิศวกรรมโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมพลังงาน
  • (หน้า 6)
 • วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
  • การแพทย์แผนไทย
  • (หน้า 8)
 • สำนักวิชาสังคมศาสตร์
  • การพัฒนาสังคม
  • คหกรรมศาสตร์ประยุกต์
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • ระบบสารสนเทศ
  • ภูมิศาสตร์
  • จิตวิทยาสังคม
  • (หน้า 8)
 • สำนักวิชาบัญชี
  • การบัญชี
  • (หน้า 9)
 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • (หน้า 9)
 • สำนักวิชาการท่องเที่ยว
  • การโรงแรม
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • (หน้า 9)
 • สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • กราฟิกดีไซน์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • (หน้า 10)
 • สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • การปกครองท้องถิ่น
  • (หน้า 10)
 • สำนักวิชานิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 10)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือปวส.2 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • (หน้า 11)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 11)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: