หมวดหมู่ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช)

รับตรง59 คณะบริหารธุรกิจ 3 โครงการพิเศษ ม.เชียงใหม่ 2559

รับตรง59 คณะบริหารธุรกิจ 3 โครงการพิเศษ ม.เชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 3 โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 สร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลสู่บ้านเกิด ม.เชียงใหม่ 2559

รับตรง59 สร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลสู่บ้านเกิด ม.เชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร โครงการสร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลสู่บ้านเกิด ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 พัฒนาฯช่วง 2 นักคิดเพื่อสังคม ม.เชียงใหม่ 2559

รับตรง59 พัฒนาฯช่วง 2 นักคิดเพื่อสังคม ม.เชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาช่วงที่ 2 ภายใต้โครงการนักคิดเพื่อสังคม ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 พัฒนาฯช่วง 2 บัณฑิตเพื่อชุมชน ม.เชียงใหม่ 2559

รับตรง59 พัฒนาฯช่วง 2 บัณฑิตเพื่อชุมชน ม.เชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาช่วงที่ 2 ภายใต้โครงการบัณฑิตเพื่อชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 พัฒนาฯช่วง 2 วิศวะสู่ชุมชน ม.เชียงใหม่ 2559

รับตรง59 พัฒนาฯช่วง 2 วิศวะสู่ชุมชน ม.เชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาช่วงที่ 2 ภายใต้โครงการวิศวะสู่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2559 (2 รอบ)

รับตรง59 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2559 (2 รอบ)

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (2 รอบ)

รับตรง59 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ 2559 (ปรับปรุง/ระเบียบการ)

รับตรง59 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ 2559 (ปรับปรุง/ระเบียบการ)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559 (ปรับปรุง/ระเบียบการ)

รับตรง59 น.ศ.เด่นภาษาอังกฤษ คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2559

รับตรง59 น.ศ.เด่นภาษาอังกฤษ คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ โครงการรับศึกษาเด่นภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 วิศวกรรมเครื่องกล-นานาชาติ ม.เชียงใหม่ 2559

รับตรง59 วิศวกรรมเครื่องกล-นานาชาติ ม.เชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 ทั่วประเทศ คณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่ 2559

รับตรง59 ทั่วประเทศ คณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิจิตรศิลป์ ตามโครงการรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

หน้า 10 จาก 17 : 1 ก่อนหน้า 7 8 9 10 11 12 13 ถัดไป 17