รับตรง59 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ 2559 (ปรับปรุง/ระเบียบการ)

รับตรง59 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ 2559 (ปรับปรุง/ระเบียบการ)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559 (ปรับปรุง/ระเบียบการ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
  • 1 ธันวาคม 2558 – 19 กุมภาพันธ์ 2559
 • สมัครด้วยตนเอง
  • 1 ธันวาคม 2558 – 29 กุมภาพันธ์ 2559
 • (หน้า 9)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรนานาชาติ 20 คน
  • แอนิเมชั่น 30 คน
  • การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ 40 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรนานาชาติ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.30
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิต และวิทย์ รวมกันไม่ต่ำกว่า 2.30
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.30
  • (หน้า 3)
 • แอนิเมชั่น
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.30
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิต และวิทย์ รวมกันไม่ต่ำกว่า 2.30
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.30
  • (หน้า 3)
 • การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.30
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิต และวิทย์ รวมกันไม่ต่ำกว่า 2.30
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.30
  • (หน้า 4)

จำนวนรับ

 • รวม 90 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ห้อง 101 – 1 ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์